အဝဲအံၤ လံာ်တီလံာ်မီ အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်အလီၢ် လၢ Google Group MyLAFF အဂီၢ်လီၤ. MyLaFF န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလၢ တၢ်နီၤဟ့ၣ်လီာ်သကိးသး တၢ်ကစီၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး သ့ၣ်ပှၢ်အဂ့ၢ်အဝီတဖၣ် လၢအအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃၣုာ်ဝဲဒၣ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမၤတၢ်လၢ တၢ်ကရၢကရိလၢတမ့ၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ပၢတဖၣ်, ကမျၢၣ်အတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပှၤစဲာ်နီးတဖၣ်, လံာ်ဒိၣ်လဲၢ်ထီအတၢ်မၤလိလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤမၤကူၣ်မၤလိလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်နုာ်လီၤကွၢ်လံာ်ပာ်ဖၠိၣ်လီၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ် လၢအဆိနကဘၣ်ဆဲးလီၤနမံၤဒ် MyLAFF google ကရူၢ်အကရၢဖိတဂၤအသိး ဖဲ https://groups.google.com/forum/#!forum/MyLAFF