ယခု ဖော်ပြမည့် စာတမ်း သိုးမှီးရာ နေရာသည် MyLAFF အမည်ရသော google group အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ MyLAFF သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာ၊ စိုက်ပျိုးရေး ကိစ္စ၊ သစ်တော ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအတွက် စုဝေးပြောဆိုနိုင်မည့် ဖိုရိမ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤ google group တွင် ပါဝင်နိုင်သော အဖွဲ့ဝင်များမှာ အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အန်ဂျီအို အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ၊ စီအက်စ်အို လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများအပြင် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးသမားများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

အချက်အလက် မှတ်တမ်းသိုမှီးသည့် repository ဟုခေါ်သော google group တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ရန် သင်သည် ဤ အင်တာနက် link https://groups.google.com/forum/#!forum/MyLAFF တွင် ဝင်ရောက်၍ အဖွဲ့ဝင်အကောင့် တစ်ခု ပြုလုပ်ရပါမည်။